درباره ما

انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات درتاریخ 95/09/20 مجوز فعالیت و نشر کتاب خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرد . این انتشارات با مدیر مسئولی جناب آقای دکتر محمدحسین شفیعی میم فعالیت های انتشاراتی دانشگاه بزرگمهر قائنات را برعهده دارد.

فروشگاه اینترنتی این انتشارات جهت تسهیل فرآیند خرید کتب ، در اردیبهشت ماه 97 با همت واحد فناوری اطلاعات و همکاری کارشناس پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات راه اندازی شد.