طراحی کاربردی سازه‌های فولادی

به روش ضرایب بار و مقاومت

 

 

______ مطابق با آخرین ویرایش مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (92) _____

 

 

 

مؤلفین:

             محمد ارجمند                                           جواد ایوبی

(عضو هیئت‌علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات)          (مدرس دانشگاه بزرگمهر قائنات)