مبانی و مفاهیم 

 ژئومورفولوژی پـزشکی

 

 

بانگاهی به اشتغال و کارآفرینی

بخشی از تحصیلکرده های جغرافیا

 

 

 

 

 

مولفین:

دکتر عبدالمجید احمدی

(عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات)

 

اسماعیل کاکاوند